કાળી કાળી કામળીવાળો રે – (53)

રાગઃ- હીંચ

કાળી કાળી કામળીવાળો રે મીઠુડી મોરલીવાળો રે –ટેક

મોર પીંછવાળો મુગટ માથે મોતી વાળો રે
ઝગમગતી ઝુલડી પેરી, ખંભે ખેસડાવાળો રે –1

ગેડી દડો હાથમાં ગોવિંદ રમવાવાળો રે
ગોવાળ સંગે ગાયો ચારે, ખેલ ખેલવાવાળો રે –2

નંદ જસોદાનો લાડકો મોહન મચકાવાળો રે
માખણ મીસરી મીઠી, મોહન ખાવાવાળો રે –3

કમળફૂલનો ભારો લાવી, મામાને મારવાવાળો રે
ઇંદ્રતણું અભિમાન અંતરનું હરવાવાળો રે –4

ગોકુલ ગામડું ડૂબતાં ગોવર્ધન ધરવાવાળો રે
વ્રજવાસીના પુણ્યે ગોકુલ આવવાવાળો રે –5

ગોપીઓના ઘરમાંથી માખણ ચોરવાવાળો રે
ભજનપ્રકાશ ગોપીના ઘરમાં ઘૂમે ન જાવાવાળો રે –6

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: