આપહી મંગલ ગાવે નંદરાણી – (51)

આપહી મંગલ ગાવે નંદરાણી
આપહી મંગલ ગાવે –ટેક

આજ નંદ ઘેર આનંદ ભયો હે ,
લાલનકી હોત વધાઇ –1

યુથ યુથ મિલકર આયે સબ ગોપી,
લાલનકો ઉર લગાઇ –2

કંચન કે થાલ સબ ભરભર આયે,
લાલનકો ભેટ ધરાઇ –3

દધિભિષેક કરતી સબ સુધબુધ ભૂલી,
આયહી દધિકો ઉડાઇ –4

ભજનપ્રકાશ ગોપી મંગલ ગાતી,
લગાઇ લાલનમેં પ્રિત –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: