મંગળ મંદિર ખોલો, દયામય! – નરસિંહરાવ દિવેટીયા

મંગળ મંદિર ખોલો, દયામય!
મંગળ મંદિર ખોલો.

જીવન વન અતિ વેગે વટાવ્યું
દ્વાર ઊભો શિશુ ભોળો.
તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો.
શિશુને ઉરમાં લ્યો લ્યો , દયામય!
મંગળ મંદિર ખોલો,

નામ મધુર તવ રટ્યો નિરંતર.
શિશુ સહ પ્રેમે બોલો.
દિવ્ય તૃષાતુર આવ્યો બાળક
પ્રેમ-અમીરસ ઢોળો, દયામય!
મંગળ મંદિર ખોલો.


રણકાર પર માણો.


Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: