દેખો આ દેહમાં અવાજ કૈસા હોતા (46)

રાગઃ- માલકૌંસ

દેખો આ દેહમાં અવાજ કૈસા હોતા, મનવા મેલા ક્યોં રેત –ટેક

હરદમ હરદમ હરિ ઘટ બોલત, બધીર શ્રવણ ક્યોં ન દેત
હરદમ જપતા જાપ અજંપા, સુજાન નર સમજી લેત –1

પરા, પશ્યતી, મધ્યમા, વૈખરી, ચારો વાણી સમેત
બોલનહારો માંહી બોલત, જાનનહારા જાની લેત –2

ઓહમ સોહમ કો તાર જ લાગ્યો, ભીતર ભભકુ દેત
આવન જાવન કોઇ નવ જાનત, સમજ્યા સો સુગંધ લેત –3

પિંડ બ્રહ્માંડમેં ભરપુર ભાસત, ચૈતન્ય વ્યાપક ચેત
ભજનપ્રકાશ જેને ભીતર ખૌજ્યા, અનુભવ આનંદ ઉર લેત –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: