સંસારમેં મૈં કુછ ન જાણું (45)

રાગઃ- રામ ભજન વિના નહીં નિસ્તારા

સંસારમેં મૈં કુછ ન જાણું, મને સતગુરુ મરમ બતાઇ
દીલકા દાગમેં ધોકર ડાલ્યા, શબદ સાબુ લગાઇ –ટેક

શત્રુમિત્ર નજરમેં નાવે, નહીં નિંદા પ્રશંસાઇ
હર્ષશોકસે હોકર ન્યારા, અંતર લાયા શીતલાઇ –1

કામક્રોધકી ગરદન કાટી, લોભ કદિન સ્પર્શાઇ
સમદ્રષ્ટિને સમતા સાધી, ફીરૂં મોજ મરદાઇ –2

પાંચકોશસેં પારમેં પૂરણ, પંચક્લેશ નપાઇ
તીન અવસ્થા તીન ગુણાતીત, તુર્યાતીત પદ જાઇ –3

સદગુરુ સાને સોઇ પદ સાધ્યા, ગુરુ ગમસે ગમ આઇ
ભજનપ્રકાશ પરવાના પાયા,અબ ન આઇ કે જાઇ –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: