ઉઠને અભાગી પ્રાણિયા (43)

રાગઃ- રામગ્રી

અનેવાલા ઉઠને અભાગી પ્રાણિયા, અંતર આંખ જો ઉઘાડી
કાલ માથે રે તારે કારમો, મુશક માથે માંજારી –ટેક

અને વાલા જાગીને જો તું જીવડા, હેરસે સ્વપ્નું વાત સારી
તનમાં રવિ તારા તેજ કરે, આથમ્યો રાત અંધારી –1

અને વાલા રહ્યા નહીં કોઇ મોટા રાજવી, ફરતા અજબ ચડી સવારી
મૃત્યું રહ્યું માથે સહુ તણે, રહે નહીં નામ રૂપ ધારી –2

અને વાલા કુટુંબકબીલો નહીં કોઇ કામનો, નહીં કોઇ સુતકે ઘરનારી
નજરે જોતો રહેશે નેનથી, વરસે વાત વિસારી –3

અનેવાલા ભજન કરીલે ભગવાનું, હૈયે હેત વધારી
ભજનપ્રકાશનો સ્વામી આવશે, અંતમા લેશે ઉગારી –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: