જોજો આ માયા છે મસ્તાની (40)

રાગઃ- બેલીડા બેદલનો સંગ નવ કરીએ

જોજો આ માયા છે મસ્તાની –ટેક

રાવણ જેવા રાજવીની, ન રહી નામ નિશાની
સીતાજીની ચોરી કરતાં, લંકા થઇ ધૂળ ધાણી –1

દ્રૌપદી સતીના ચીર ખેંચ્યા, કૌરવ સભામા આણી
કૌરવ કુળમાં રહ્યું ન કોઇ, પીવડાવવા એને પાણી –2

સુરના સ્વામી ઇંદ્રની મતિ, અહલ્યામાં ઓરાણી
કામી નર કલંક પામ્યાં, એની નામની નિંદવાણી –3

કાચના કૂડા નરની ઇ, અંતમાં ઓળખાણી
કામી નર તો કુટાઇ ગયા, કહેવા ન રહ્યું કહાની –4

સમજુ નર તો ચેત્યા જેની, જુવાની જરવાણી
ભજનપ્રકાશ એની વધામણીની, વાતુ વૈંકુંઠમાં વંચાણી –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: