સતને પંથે ચાલીને સંતોએ – (33)

રાગઃ- (પરજ) રામ ભજન બીન નહીં નિસ્તાર

સતને પંથે ચાલીને સંતોએ, ભજન સવાયા કીધાં –ટેક

દેવ દુર્લભ દેહને પામી, મુક્તિના મારગ લીધાં
ધન્ય જનની ના જાયા જેણે, પરદુઃખ પંડમાં લીધા –1

શેઠ શગાળશા ચંગાવતી રાણી, જેણે નીમ મોટા લીધાં
કુંવર વધેર્યો શામળા કાજે, કઠણ કામ ઘણાં કીધાં –2

શિબી બેઠો સિંહાસન સુખે, હોલે શરણ લીધા
માંસ બાજ માગે હોલા સમ, દાન દેહના દીધાં –3

દધિચિ ઋષિને દેવતા જાચ્યા, હાડમાં મન કીધા
સમાધિ ચડાવી સ્થિર થઇને, શરીર સોંપી દીધાં –4

ધન્ય આયા ધન્ય જાયા જગમેં, પરદુઃખ પંડે પીધાં
ભજનપ્રકાશ ભોજતરુ જ્યું ભવથી, ખાલ ઉતારી દીધાં –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: