રે રે તું મનવા ભૂલ્યો કાં ભમે રે – (32)

રાગઃ- મન સમજ્યા વીના સઇ ગતિ થઇ તારા

રે રે તું મનવા ભૂલ્યો કાં ભમેરે
સાહેબ સમરણ લે કરી, મન ચેતી લેને –ટેક

માત ઉદરમાં પ્રાણી શું બોલી બોલ્યો તોને
વચન દીધું તું તે ધરી –રે મન

બહાર આવીને પ્રાણી બોલી બદલ્યો તું
માયામાં મતિ તારી ગળી — રે મન

આ અવનીમાં આવી પ્રાણી અવસર ખોયો
ઠાકરમાં બુધ્ધિ ન કરી — રે મન

ધીક જનની ની તે કુખ લજાવી પ્રાણી
ભારે નવ માસ મરી — રે મન

નારાયણ સ્વામીએ નર તન દીધું
એની કિંમત કોડી નવ કરી –રે મન

જોત જોતામાં વસ્તુ હેરાઇ જાશે ને
ચેતી લે આ છે શુભ ઘડી — રે મન

આરે સંસારમાં પ્રાણી શિયું સુખ લીઘું ને
સ્વપ્નાની બાજી આખરી — રે મન

આવ્યું રે એવું પ્રાણી ચાલ્યું જાશે ને
હ્રદયે વિચાર જોને કરી — રે મન

કહી કહીને પ્રાણી તને કેટલુંક કહેવુંને
ગમાર ગમ ના પડી — રે મન

ભજનપ્રકાશ ભવનો પ્રાણી ફેરો આફાળ્યોને
સમજુએ સાધી આ ઘડી — રે મન

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: