વણીકનું વહાણ સાગરમાં ડૂબ્યું – (30)

રાગઃ- રામ ભજન વિના નહી વિસ્તારા

વેપારી હાલ્યો વણજે સંતો,હેતે વહાણ હંકાર્યા
દેશમેલી વિદેશ વણિકે, ધન કમાવા દિલ ધર્યાં –ટેક

ખૂટલ ખારવાસે ખેપ આદરી, ભાંગલ વહાણ ન વિચાર્યા
મોંઘો માલ ભરી માંહી, વિદેશમાં વહેવરાવ્યાં –1

મધદરિયે મામલો મચ્યો, સાગરે તોફાન વધાર્યા
વંટોળે વહાણ વમળે લીધું, ભાંગલ પાટીયા ચીરાયાં –2

સઢ તૂટતાં સાંધવા ખારવે, ખવે મન ખૂતાવ્યાં
ખવે ચડતાં ચૂક્યો ખારવો, ધીરજ મન હરાયાં –3

સાગરે તોફાને નાવ ભાંગ્યુ, પાણી માંહી ભરાયાં
વણિક મનમેં વિલાપ વસ્યો, હિંમત બંધ હરાયાં –4

વિશ્વાસે વહાણ વણિકે, સાગર માંહી ડૂબાડ્યાં
ખૂટલ ખારવાસે ખેપ કરતાં ભજનપ્રકાશ, ગાંઠના ગરથ ગુમાવ્યાં –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: