સત્વગુણી થઇને સંતને સેવવાને – (27)

સત્વગુણી થઇને સંતને સેવવાને, કરવું નહીં કપટ કે દંભ
સરળ હ્રદયે સેવા કરવીને, કરવો સદા સતસંગ –1

રજો-તમ ભોજનમાં રુચિ નવ કરવીને, કરવું સાત્વિક ભોજન
ભક્ષ્યાભક્ષ્ય કદી ભોજન ન કરવું ને,જમવું સદા શુધ્ધ અન્ન –2

આહારશુધ્ધિ અંતરથી રાખવીને, મિતાહારમાં રાખવું મન
સંયમથી કદી ચૂકવું નહીં ને, મજબુત રાખવું માયલું મન –3

રજ તમ ગુણને દીલથી દૂર કરવાને, વર્તવું સાત્વિક વર્તન
સ્વભાવથી સદા શાંત રહેવુંને, ધરતી સમ રાખી ધીર મન –4

આઠે પહોર ભાઇ રહેવું આનંદમાં, નિત નિત લાવવો રંગ
ભજનપ્રકાશ ભજનમાં રહેવુંને, કરવો નહીં કદી કુસંગ –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: