ભક્તિ કાયરથી ન થાય – (24)

રાગઃ- કર મન ભજનનો વેપાર

ભક્તિ કાયરથી ન થાય, દીલ જેના દુબજામાં ડોળાઇ –ટેક

કરણીના કાચા રેણીના રૂઠા, નર વિષયમાં વલપાઇ
વૃત્તિ વમળે વહે ઘણી, એથી થીર કેમ થવાય –1

અંતરમાં જેને આળસ ઘણું, જેને અતિ ઉર અધિરાઇ
અધવચમાં તે અટકી પડે, તેથી પાર કેમ પહોંચાય –2

ભક્તિ તણી વાત ભાળીને, ભીતરથી ભાગી જાય
સતગુરુ એને સાંપડે તોયે, લાભ ક્યાંથી લેવાય –3

ભક્તિ વિના નર ભટકે ઘણો, ચોરાસીની માંય
કઠણ પદ કિરતારનું ઇ, પુણ્ય વિના ન પમાય –4

મરજીવા નર મોજુ માણે, ઇ કાયર કંપી જાય
ભજનપ્રકાશ ન પગલાં પાછાં, કદી ભક્તિમાં ભરાય –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: