ભક્તિ કરવી જો હોય તો – (23)

ભક્તિ કરવી જો હોય તો, ભીતરથી કુડ કોરે કરો
રામશરણમાં રતિ રાખો, સતગુરુ શરણ ગ્રહો –ભક્તિ

મરજીવા થઇને પડો મેદાને, કાયરતાને કોરે કરો
માયલાસે મચાવો મામલો, પગલાં પાછાં ના ભરો –ભક્તિ

હિંમત હથિયાર હરદમ બાંધી, સત સમસેર ચલાવો
બોધ બખતર ધારી અંગે, લડતાં હિંમત ન હારો –ભક્તિ

ષટ શત્રુ તન વસે સુરાળા, પાંચ પચીસકો પડકારો
ત્રણ નરને તીરે વિંધો, જીત નિશાન ધરાવો –ભક્તિ

જીવીને મરે મરીને જીવે, તે કદી ના મરવાનો
ભજનપ્રકાશ સોઇ નર જુગ જુગ, અમરપટો લઇ ફરવાનો –ભક્તિ

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: