અજ્ઞાતમાં ડૂબકી પ્રશ્નઃ 2

રવિવાર
તા.9-2-2003
પ્રશ્નઃ- હે મુનિ રાગીપુરૂષની પેઠે બહુજ નાચ્યા કરતા એ કૃતાંતનું(કાળ) નિયતી(સર્વદા ફલનું નિશ્ચિતપણું) રૂપ સ્ત્રીમાં અત્યંત કામી પણું જોવામાં આવે છે. સંસારરૂપી વક્ષસ્થળ ઉપર ચંદ્રની કળા જેવો ધોળો શેષનાગ ને ત્રણે લોકમાં વહેંચાયેલો ગંગાનો પ્રવાહ એ બન્ને દૈવરૂપી કાપાલીકના સવ્ય તથા અપસવ્ય જનોઇરૂપે છે.

પ્રત્યુત્તરઃ- સવ્ય તથા અપસવ્ય જે શબ્દો છે તેમાં દૈવનું કાપાલીકરૂપમાં વર્ણન કરીને તે સવ્ય તથા અપસવ્ય જનોઇરૂપે કહ્યા છે. તેમાં જનોઇ ડાબે-જમણે બદલાતી હોય છે. એક જગ્યાએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં અર્જુનના નામો છે તેમાં એક અર્જુનનું નામ સવ્યસાચીન છે. તેનો અર્થ એ થાય કે સવ્ય એટલે ડાબે હાથે અને સાચીન એટલે સંધાન કરનાર. ધનુષ્યનું ડાબે હાથે સંધાન કરે તેને સવ્યસાચીન કહે. તેથી સવ્ય શબ્દ અને અપસવ્ય બંને સવ્ય એટલે ડાબું અને અપસવ્ય એટલે ડાબું નહીં પણ જમણું એવો અર્થ થાય. બાકી તો મારા પ્યારા ભક્તો હું પણ કાંઇ વ્યાકરણ શાસ્ત્રી નથી. કોઇનો અર્થ ન પણ સમજી શકાય. છતા જે મને સમજાશે તે કહેતો રહીશ. તેવા શબ્દો ગૌણ છે. છતાં પુછતું રહેવું. આપણે તત્વ સમજવું છે. જરૂર પુછતા રહેશો. પ્રત્યુત્તર આપતો રહીશ.

લી. આપનો ભજનપ્રકાશાનંદ

Categories: અજ્ઞાતમાં ડૂબકી | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: