“સનાતન ધર્મ” – (20)

જીરે સંતો આદિરે ધરમને તમે ઓળખો હોજી
તમે સાધો જોગ સારો હાં

જીરે સંતો અસલ ધરમને જે કોઇ જાણે હોજી
એનો મીટે મોહ તણો ભારો હાં

જીરે સંતો પંડિત પુરાણી એનો પાર ન પામેજી
પહોંચે નહીં વેદ વિચારો હાં

જીરે સંતો શેષ મહેશ જેને સમજી સમે હોજી
સદગુરુ બાવનસે બારો હાં

જીરે અષ્ટાવક્ર પાસેથી ઉપદેશ સુણીજી
કીધો વિદેહ આતમ ઉધારો હાં

જીરે સંતો બ્રહ્માના પુત્રો સનકાદિક જેવા હોજી
ગુરુ વિના એનો ન ઉધારો હાં

જીરે સંતો હંસના મુખનો ઉપદેશ લઇને જી હોજી
સદા બ્રહ્મજ્ઞાન ગુજારો હાં

જીરે સંતો પીંડ બ્રહ્માંડમાં ભરપૂર ભર્યોજી હોજી
સભર સકલ બ્રહ્મ સારો હાં

જીરે સંતો કહેરે ભજનપ્રકાશ કોઇ નર ભીતર જાગોજી
સકલ ધરમને પારો હાં

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: