આધ્યત્મિક પ્રવચનો – (સ્થળઃ રામદાસ આશ્રમ, ભાવનગર)

(ભાવનગરમાં શ્રી રામદાસ આશ્રમ ખાતે નિત્ય સત્સંગ કાર્યક્ર્મો ચાલતાં રહે છે. સમર્થ જ્ઞાની સંતો અહીં વારાફરતી આવીને ભાવનગરની અધ્યાત્મ-પ્રિય જનતાની જ્ઞાન પિપાસા સંતોષવા માટે હંમેશા કૃપા કરતાં રહે છે. આ આશ્રમના સંચાલિકા શ્રી મોટીબહેનના સતત પુરૂષાર્થથી આ મહાકાર્ય સુપેરે ચાલી રહ્યું છે.)

જામનગરના સ્વામિની પૂ.નિજાત્માચૈત્યનજીના આધ્યાત્મિક પ્રવચનોનું શ્રી રામદાસ આશ્રમ, ભાવનગર ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ કાર્યક્રમનો લાભ લેવા સર્વ અધ્યાત્મ-પ્રિય જનતાને સંસ્થા તરફથી જાહેર નિમંત્રણ આપવામાં આવેલ છે.

તારીખઃ ૧૬-૧૦-૨૦૦૮ થી ૨૪-૧૦-૨૦૦૮ સુધી.
સમયઃ સવારે ૭ થી ૮ (કૈવલ્ય ઉપનિષદ)
સાંજે ૬-૩૦ થી ૭-૪૫ (આધ્યાત્મિક પ્રવચનો)

Categories: આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમો | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: