અખંડ વરને બેની હું વરી – (9)

રાગઃ- જગમાં વેરી એનું કોઇ નહી.

અખંડ વરને બેની હું વરી, સખી મારાં કારજ સર્વે સર્યાં

પ્રીતમ સાથે બાંધી પ્રીતડી, મારા દિલ દુઃખ ટળિયાં –અખંડ

અખંડ હેવાતણ અમને આપ્યાં, અખંડ સૌભાગી કર્યા

પ્રીતુ રે પુરવની વાલે પારખી, નાથજીએ નેણે નીરખ્યાં –અખંડ

તપ રે તીરથ બેની મેં બહું કર્યા, દાનમાં દિલ ધર્યા

સંતના ચરણ સખી મેં સેવ્યા,ફળ મારા પુણ્યના ફળ્યાં –અખંડ

સોયલા થઇ રહેશું શ્યામ સાથમાં,ચરણોના શોભાગી કર્યા

પ્રાણ સમ પ્રીતમને બેની પાળશું,ચરણમાં શીર્ષ અર્પયા –અખંડ

જૂગ જૂગ અમને જીવાડ્યાં,પ્રીતમે પોતાના કરી પાળ્યા

અમર ઓઢાડી ભજનપ્રકાશને ઓઢણી,

હરિએ આવાગમન હર્યા -અખંડ

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: