તુ પુછી જો પંડના તારા પાપ (2)

તુ પુછી જો પંડના તારા પાપ

પંડના તારા પાપ, તારૂં દિલડું દેશે જવાબ — ટેક

હૈયું ખોલી જોજે તારા, મનનું કાઢી માપ

બહુનામી બતાવશે, તારાં કરેલા સઘળા પાપ — 1

પરાયાને પીડા કરીને,  ઉપજાવતો સંતાપ

પાપ કરવામાં પાછું ફરીને, જોયું નહીં કદી બાપ — 2

શાંતિના ઘરમાં લાય લગાડી, બીજાને બાળતો બાપ

ગરીબોને દુ:ખ દઈને, રડાવતો દિન રાત — 3

ક્રોધમાં રાતો-માતો થઈને, બનતો કાળો સાપ

કાળાં કરમ કરવામાં તે, નહોતું રાખ્યું માપ — 4

ગરીબોની હાય લીધી, હૈયાં બાળ્યાં અમાપ

ભજનપ્રકાશ કહે બહુ ભુંડાઈ કીધી, હવે શાને પસ્તાય — 5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: