પરમાત્માને વંદન

મંગલાચરણ

પરમાત્માને વંદન

સરજનહારે સરજ્યો, સઘળો આ સંસાર

ભજનપ્રકાશ વંદન કરૂં, તાપદ વારંવાર — ૧

 

કલ્પતરૂકી કલમ કરી, પૃથ્વી પીઠ કાગજ

શારદ શેષ લખતાં થકે, વદી ન શકતાં વેદ — ૨

 

ગુણ ગોવિંદ ગાતા રહે, પંડિત ભક્ત કવિ કોઈ

ભજનપ્રકાશ અપના બલ, નભમેં પક્ષી ઉડે સબ કોઈ — ૩

 

વિશ્વનાથ વંદન કરૂં, દિજે બલબુધ્ધિ જ્ઞાન

 ભજનપ્રકાશ તવ કૃપા થકી, પામું બ્રહ્મ વિજ્ઞાન — ૪

 

વંદઉ શારદ સરસ્વતી, ગૌરી નંદ ગણેશ

મેં ત્રિગુણા વંદન કરૂં, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ — ૫   

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: